CONDITII GENERALE DE AFACERI PENTRU PERSOANE FIZICE

Prezentele Conditii Generale de Afaceri reglementeaza cadrul general de defasurare a relatiei dintre  KIWI FINANCE SRL, cu sediul in B-dul Carol I nr. 64, Sector 2, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/16860/2003, CUI 15984958, cont RO15 BACX 0000 0007 3107 7310, deschis la UniCredit Bank SA Sucursala Carol,prin partener Easy Finance Real Estate Srl, intermediar de credite nelegat care nu desfasoara servicii de consiliere (denumita in continuare “Societatea” sau ”KIWI”) si clienti si se aplică tuturor raporturilor juridice cu privire la Activitățile (astfel cum acestea sunt mentionate mai jos) pe care solicitantul și codebitorul (denumiti in mod individual, in continuare, ”Clientul”) le solicita Societatii.
I. PREVEDERI GENERALE
Societatea desfasoara, in principal, urmatoarele Activitati:
(i) identificarea nevoilor de finantare ale Clientului, inclusiv posibilitatea de a fi co-platitor/garant;
(ii) prezentarea ofertelor de creditare ale bancilor si institutiilor financiare nebancare (denumite in continuare in mod colectiv “Institutii Financiare”) cu care Societatea are incheiate contracte de colaborare, pentru a da posibilitatea Clientului sa aleaga solutia de creditare potrivita;
(iii) asigurarea suportului necesar in vederea intocmirii de catre Client a documentatiei solicitata de Institutiile financiare in vederea acordarii creditului;
(iv) asigurarea suportului necesar in relatia cu Institutia financiara pana la solutionarea cererii de creditare.
Pentru activitatea desfasurata nici Societatea si nici reprezentantii desemnati/angajatii Societatii nu vor percepe/solicita de la Client niciun fel de taxa, tarif, comision sau alt avantaj. Decizia de aprobare/respingere a cererii de credit apartine in exclusivitate Institutiei Financiare.
Societatea isi rezerva dreptul de a refuza oferirea sau continuarea serviciilor de intermediere Clientului fara a fi obligata sa dea explicatii privind aceasta decizie, inclusiv in situatia in care Socieatatea are suspiciuni de fraudă sau fals sau are suspiciuni cu privire la informatiile sau documentele furnizate.
II. CONFIDENTIALITATE
Fiecare Parte se obliga sa pastreze confidentialitatea oricaror date si informatii, indiferent de suportul pe care sunt stocate şi / sau transmise, si a documentelor care îi sunt aduse la cunostinta cu privire la executarea Activitatilor. Obligatia de confidentialitate se refera atat la informatiile trimise într-o formă materială (pe suport de hârtie, suport magnetic etc.), cat si la cele transmise verbal. Clientul declara ca intelege ca angajaţii și colaboratorii Societății care au acces si trebuie să cunoasca astfel de date şi informatii în scopul îndeplinirii obligatiilor care le revin in baza prezentelor Conditii Generale de Afaceri si in vederea indeplinirii Activitatilor, vor fi informati cu privire la natura confidentiala a termenilor si conditiilor prezentului Contract si a datelor si informatiilor transmise în conformitate cu acesta. Obligatia de confidentialitate nu se va aplica în următoarele cazuri: (i) informatiile sunt dezvaluite Institutiilor Financiare in vederea prestarii Activitatilor, (ii) informaţiile care se află în domeniul public la momentul dezvaluirii acestora sau devin publice ulterior, fara vina destinatarului, (iii) Partea cu privire la care se refera informatia care a fost dezvaluita a aprobat in prealabil dezvaluirea informaţiei respective, (iv) informatia dezvaluita a fost primita in mod legal de la un tert, care nu era tinut de un contract de confidentialitate în acest sens, (v) dezvăluirea informatiei este cerută de lege, de o hotarare judecătoreasca sau de un ordin al autoritatilor publice.
III. DOCUMENTATIA DE CREDIT
Fiecare Client va pune la dispozitia Societatii documentele solicitate in format letric, in copie sau original, ca urmare a semnarii prezentelor Conditii Generale de Afaceri, inclusiv documentele solicitate in mod expres de catre fiecare Institutie Financiara, in vederea analizarii eligibilitatii Clientului si a cererii de credit, care sunt incluse in dosarul fizic pregatit de catre Client (“Documentatia de Credit”). Clientul intelege si declara ca prin semnarea oricarei cereri de credit acesta confirma totodata ca a pus la dispozitia Institutiei Financiare, prin intermediul Societatii, Documentatia de Credit.
IV. COMUNICARI. NOTIFICARI
Societatea poate folosi orice mijloc de comunicare, inclusiv dar nelimitativ, scrisori simple sau cu confirmare de primire, prin livrare directa sau prin posta, curier, apel telefonic, fax, SMS, posta electronica, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare elecronica pentru a informa Clientul referitor la orice aspect legat de relatia de afaceri dintre Societate si Client, la serviciile oferite de Societate precum si pentru transmiterea de oferte cu caracter comercial. Clientul consimte ca Societatea poate sa foloseasca detaliile de comunicare (mail, telefon, adresa) mentionate in Fisa de Client pentru orice comunicari cu acesta.
Clientul va informa Societatea, în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, asupra oricarei modificari care poate afecta prestarea Activitatilor, prin semnarea unei noi Fise de Client.
V. LIMITAREA RĂSPUNDERII SOCIETATII
Societatea nu va putea fi tinuta responsabila decat pentru prejudiciile efective suferite de Client, cauzate în mod direct de către Societate prin încălcarea obligaţiilor asumate prin prezentele Conditii Generale de Afaceri, Societatea nu este raspunzatoare pentru pierderile economice sau de altă natură care pot rezulta ca urmare a primirii unui raspuns negativ sau pozitiv din partea vreunei Institutii Financiare.
VI. DECLARATII
Clientul declară şi asigură Societatea ca (i) are capacitate de folosinta si exercitiu, avand capacitatea să încheie prezentele Conditii Generale de Afaceri, (ii) incheierea prezentelor Conditii Generale de Afaceri nu incalca vreo hotarare judecătoreasca sau de altă natura, ordin administrativ sau de alt fel, aplicabile Clientului, si (iii) toate informaţiile furnizate Societatii de către Client sunt adevărate, complete şi corecte la data la care au fost furnizate şi nu sunt de natură a induce în eroare sub niciun aspect.Prin semnarea prezentului document Clientul declara ca:

  • a) a luat la cunostinta si este de acord cu continutul prezentelor Conditii Generale de Afaceri;
  • b) i-au fost prezentate de catre angajatul / reprezentantul desemnat al Societatii informatii detaliate despre caracteristicile si costurile aferente produselor bancare oferite de Institutiile financiare cu care Societatea are incheiate contracte de colaborare;
  • c) a inteles pe deplin informatiile furnizate de angajatul / reprezentantul desemnat al Societatii;
  • d) alegerea produsului financiar solicitat si a Institutiei financiare la care urmeaza a se depune cererea de credit ii apartine in exclusivitate:
  • e) intelege ca poate denunta unilateral prezentele Conditii Generale de Afaceri prin notificare scrisa, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile.
  • f) a citit, a luat la cunoştinţă şi a înţeles pe deplin drepturile de care beneficiază conform Regulamentului nr. 679/2016, precum și faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este identificată si prevăzută în prezentele Condiții Generale de Afaceri, va fi efectuată în strictă concordanță cu prevederile legale.

VII. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Societatea prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Societate în baza următoarelor temeiuri legale: îndeplinirea obligațiilor contractuale, îndeplinirea obligațiilor legale, îndeplinirea intereselor legitime ale Societății și în contextul îndeplinirii Activităților și realizării obiectului său de activitate.
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Societăte aparțin in special următoarelor categorii: clienti persoane fizice, clienti persoane fizice autorizate, codebitori, garanti, reprezentanții clientului, soțul/sotia clientului, beneficiarii reali (denumiţi împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către Societate la iniţierea relaţiilor de colaborare cu Clientul sau pe parcursul derulării acestora.
În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare mai sus-menționate, Societatea poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de Persoane Vizate .În acest context este responsabilitatea Clientului să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.
Cu respectarea opţiunilor exprimate de Client, Societatea înţelege să folosească CNP-ul sau orice alt element unic de identificare (în cazul persoanelor fizice nerezidente) numai în scopul identificării Clientului, iar pe parcursul prelucrării CNP-lui să monitorizeze şi să îndeplinească obligaţiile stipulate de legile aplicabile, inclusiv sa păstreze o copie a cărții de identitate/pașaport.
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate dezvălui o parte sau toate datele cu caracter personal și către Persoana vizată, reprezentanţii legali ai Persoanei vizate, reprezentanţii desemnati/angajatii Societatii, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Societății, parteneri contractuali ai Societății, împuterniciți ai Societății în ceea ce privește aspecte de protecția datelor, furnizorii de servicii şi bunuri (incluzand dar nelimitîndu-se la:notari, executori judecatorești, avocați, institutii de credit, institutii financiare nebancare, agentii de credit, societăţi de asigurare şi reasigurare, brokeri de asigurare pentru întocmirea polițelor de asigurare, brokeri de intermediere imobiliară, evaluatori, firme de curierat, societăți de arhivare/stocare documente).
Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pe durata executării serviciilor de intermediere, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile din materia arhivării. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Societatea să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Totodata, Societatea acționează ca si persoana împuternicită pentru Institutiile Financiare cu privire la datele cu caracter personal ale Clientului, pe care Societatea înțelege că le va procesa în numele și în conformitate cu instrucțiunile primite de la Instituțiile Financiare in legatura cu Activitățile.
Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale automate si dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, in măsura în care considerați necesar.
Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Societate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți contacta Societatea la adresa de email dpo@kiwifinance.ro sau sa ne transmiteți o cerere scrisă la adresa sediului social.
În cazul în care persoanele vizate refuză să furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau își exercită drepturile de ștergere, restricționare, opoziție, în condițiile prevăzute de lege, este posibil ca Societatea să nu poată îndeplini scopurile de prelucrare.
Va rugam sa luati in considerare ca Societatea colecteaza date cu caracter personal în baza consimțământului exprimat de către Client, care poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii, pentru următoarele scopuri:

  • analizarea preferintelor/eligibilității în legatura cu produse şi servicii bancare standard sau personalizate oferite de Institutiile Financiare
  • prelucrarea codului numeric personal, in măsura in care consimțământul este necesar conform cerințelor legale.
  • comunicari/informari, marketing direct, publicitate a produselor/serviciilor oferite de KIWI/parteneri